Dyslexiutredning

Viva Logopedi utför dyslexiutredningar på barn och vuxna på uppdrag av Stockholms Läns Landsting vilket innebär avgiftsfria fria besök för barn och ungdom upp till 18 år. För vuxna gäller landstingets taxa, dvs 100 kr per besök.

På logopedmottagningen testas läs- och skrivförmågan samt språkliga förmågor för att ringa in personens starka och svaga sidor. En testning tar ca 3-4 timmar och mynnar ut i ett skriftligt utlåtande samt ett avslutande informationsmöte.

Utredningen ligger till grund för fortsatt åtgärdsplanering. Vid behov kan logopeden förskriva lämpliga hjälpmedel.