Tal- och språk

Viva Logopedi tar emot barn med misstanke om försenad språkutveckling på remiss från BVC och skola. Logopeden bedömer barnets kommunikativa, språkliga och munmotoriska färdigheter.

Efter bedömningen erbjuder logopeden språklig träning i de fall det är motiverat. Träningen utgår alltid ifrån barnets nivå och sker i perioder.

Träningen är uppbyggd kring lek och de flesta barn deltar gärna i aktiviteterna. Logopeden har tät kontakt med föräldrarna kring träningen så att de blir trygga med hur man kan fortsätta hjälpa sitt barn hemma.

Vid behov samarbetar logopeden med förskolan för att på bästa sätt kunna stötta barnet i sin vardagliga miljö. Vi ger råd och tips på stimulerande lekar och material.

För skolbarn handlar det om att upprätta en dialog med skolan om på vilket sätt man bäst kan hjälpa eleven.

Normal språkutveckling

Under det första halvåret

Barnet reagerar på ljud, vänder blicken och/eller huvudet mot ljudkällan, barnet ljudar också själv.

Vid 12 månader

Barnet förstår enkla instruktioner, säger mamma och pappa och reagerar på sitt namn.

Vid 18 månader

Barnet förstår enkla instruktioner och meningar och benämner vanliga föremål. Ordförrådet växer.

Vid 2 år

Barnet förstår enkla instruktioner, säger sitt namn och använder 2-3 ordsmeningar.

Vid 3 år

Barnet förstår enkla berättelser, använder meningar, ställer frågor. Använder plural och prepositioner.

Vid 4 år

Barnet har ett utvecklat språk med adekvat grammatik. Uttalsförenklingar är fortfarande vanliga.

Källa: Svenska Logoped Förbundet

Språk och språkstörning

Språket består av olika delar:

Form – Formen, har att göra med uttal och grammatik. Det handlar om att kunna böja ord och bygga meningar på rätt sätt. Till formen hör också att kunna uppfatta skillnader mellan olika språkljud och ord. Uttalet är både beroende av hur man uppfattar språkljud och ord och hur man rent motoriskt formar ord.

Innehåll – Innehållet har att göra med begrepp och ordförråd. Att dela in begrepp i färg, form och antal och kunna kategorisera t ex mat, leksaker osv. Ett ordförråd behövs både för att kunna uttrycka sig och förstå vad andra säger.

Användning – Hur man använder språket är nyckeln till kommunikation. Det handlar bl.a. om viljan att kommunicera, turtagning, att strukturera ett samtal, att kunna ta den andres perspektiv och att förstå hur mycket motparten behöver veta för att kunna förstå budskapet.

Kommunikation är så mycket mer än det talade språket såsom blickar, tecken och gester.

Ett barn med språkstörning har svårigheter med formen eller innehållet eller användningen. Ofta är det en kombination av alla dessa delar.

När bör man remittera förskolebarn till logoped?

Vid 2 års ålder

•    Om barnet inte kommit igång med talet.
•    Om barnet inte kan peka ut vanliga föremål.
•    Om barnet inte är intresserat av kommunikation.

Vid 3 års ålder

•    Om barnet inte gör sig förstått hemma.
•    Om barnet har svårt att förstå enkla instruktioner.

Vid 4 års ålder

•    Om barnet inte berättar.
•    Om barnet är mycket svårförståeligt.

Vid 5-6 års ålder

•    Om barnet har svårt med vissa ljud t.ex. /k/, /t/ eller /l/.
•    Om barnet har svårt med förståelse, minne eller grammatik.
•    Om barnet har svårt att berätta.
När bör man remittera skolbarn för språkbedömning?
•    När misstanke finns om språkliga svårigheter.
•    När eleven har svårt att följa med i skolarbetet utan förklarlig orsak och man inte kan utesluta språkstörning.

ORO är alltid anledning till kontakt!